Szkoła Policealna dla Dorosłych

Powrót doOfertastrony wyżej

Szkoła Policealna dla Dorosłych przeznaczona jest dla osób posiadających średnie wykształcenie (matura nie jest wymagana). Nauka w szkole trwa – w zależności od kierunku – od 1 roku do 2 lat. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Po każdym semestrze nauki, słuchacze są promowani na semestr programowo wyższy. Aby otrzymać promocję słuchacz musi uzyskać oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów ujętych w planie nauczania na dany semestr oraz  musi mieć frekwencje na zajęciach  na poziomie co najmniej 50%.

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych. Aby uzyskać tytuł zawodowy np. technik informatyk słuchacz musi przystąpić do egzaminów zawodowych ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.

W Szkole Policealnej dla Dorosłych kształcimy w następujących zawodach:

Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji „Szansa” posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Bytomia.