TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Nauka trwa:  półtora roku (3 semestry)
Nauka w trybie zaocznym: co dwa tygodnie w soboty i niedziele
 

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

- oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne
i biologiczne występujące w środowisku pracy,

- rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem
i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,

- współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,

- organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy:

jako inspektor do spraw bhp lub starszy inspektor ds. bhp, (wymagany 3-letni staż pracy w służbie bhp   (§ 4 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 października 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm).
 

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

K.1:  Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (MS.12)
termin egzamin: koniec sem. III

 

Plan nauczania: technik bezpieczeństwa i higieny pracy